Projecte bàsic i estudi de viabilitat d?una minicentral hidroelèctrica a través d?una smart grid a Rivert, Pallars Jussà

Població de Rivert

JOAN MUÑOZ LIESA
GRAU EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
El futur energètic mitjançant energies renovables pot semblar un concepte utòpic. La tecnologia ja existeix però s?ha parlat poc de quina és la millor manera d?aplicar-la. Les smart grids és un nou concepte d?aplicació d?aquestes energies renovables per tal de fer-les més a l?abast a la societat. Gràcies aquestes, segons la Plataforma Tecnològica Europea per a les Xarxes d?Electricitat del Futur es preveu que al 2020 un 35% de l?energia europea provingui de fonts renovables i que la descarbonització total de l?energia sigui factible al 2050. Aquest projecte tracta justament de la construcció d?una minicentral hidroelèctrica a Rivert, un petit poble del Pallars Jussà, tot aprofitant l?energia que es pot generar al propi territori, reflectint com amb projectes locals i a través de l?electrificació rural es pot millorar la situació global. Les xarxes intel·ligents són imprescindibles per treure partit de les potencialitats que es preveu que el 70% del territori té i així descentralitzar la generació d?energia i augmentar la competitivitat del teixit agroempresarial tot reduint costos. És l?oportunitat d?alinear-nos amb els països més avançats del nostre entorn i preparar-nos per a un escenari de recursos energètics escassos i d?increment del seu preu. El concepte de smart grid és present en la pròpia definició del projecte però a més a més, la infraestructura s?ha dissenyat tenint en compte els conceptes d?aquestes xarxes intel·ligents tant a nivell tècnic com social. Això vol dir dimensionar-la compatibilitzant no només en els aspectes socials, ambientals o econòmics que es tenen en compte en un projecte enginyeril sinó que també en referència a les responsabilitats socials corporatives. D?aquesta manera s?ha aconseguit maximitzar l?impacte social i econòmic de la zona, per tal de fer més factible el projecte. Per projectar la minicentral hidroelèctrica i treure?n tot el potencial energètic s?ha adaptat de la millor manera possible al territori a partir de l?estudi dels condicionants esmentats. Aquests no només permeten conèixer l?abast, el risc o les limitacions de l?aprofitament energètic sinó que també en condicionen la viabilitat, des de l?acceptació social fins a la minimització dels costos econòmics. Per aquest motiu, en l?estudi s?ha fet un especial èmfasi en els tres estudis d?alternatives realitzats i en el coneixement el més detallat possible dels aspectes tècnics del projecte. Concretament, en els estudis s?ha tractat en especial detall els condicionants que afectaven de manera molt directe a la central, com son la topografia, la geologia, la hidrologia i hidrogeologia o la hidràulica. Això ha permès teoritzar i quantificar la procedència de la surgència de l?aigua de Rivert, de la qual no se?n sabia gairebé res. A partir dels càlculs hidràulics realitzats, també s?ha pogut quantificar la viabilitat de la central en diversos escenaris possibles plantejats. En definitiva, així s?ha aconseguit escollir la millor solució tècnica i un estudi de viabilitat el més realista possible. En aquest sentit, per tal de fer el projecte el més real possible, s?ha comptat amb la participació de diferents empreses i industrials, a més a més de l?utilització de diverses guies i publicacions a nivell internacional de referència durant el disseny de la minicentral. Amb tot això, s?ha pogut concloure que la minicentral hidroelèctrica a Rivert és viable i que a més a més repercutiria de manera molt positiva tant a nivell social, econòmic com ambiental, amb una reducció fins a 600 vegades menys de l'impacte ambiental que tenen les centrals de generació elèctrica convencionals. També, amb el projecte es pretén llençar un missatge a la societat del potencial que es té, desenvolupant el territori i superant la competència i renovant el sector rural.