Guia docent per al curs 2017/2018

Models de Sòls i Aqüífers Contaminats (250531)

Informació general

Centre docent:
ETSECCPB
Departaments:
751 - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental  
Crèdits:
5,0 ECTS
Titulacions:
1141 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL TERRENY (2015), 873 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA GEOLÒGICA I DE MINES (2013), 1189 - MOBILITAT INCOMING (0)  
Curs:
2017 - 2018
Idioma en què s'imparteix:
Castellano

Professors de l'assignatura


Professors:
DANIEL FERNANDEZ GARCIA, ALBERT FOLCH SANCHO, PAULA - FELICIDAD RODRIGUEZ ESCALES

Objectius genèrics

Capacitat per a projectar i executar instal·lacions de transport, distribució i emmagatzematge de sòlids, líquids i gasos. Capacitat per a projectar i executar tractaments d'aigües i gestió de residus (urbans, industrials o perillosos). Capacitat per a avaluar i gestionar ambientalment projectes, plantes o instal·lacions. Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la seva implementació en un programa d'ordinador. En particular, capacitat per a formular, programar i aplicar models analítics i numèrics avançats de càlcul, projecte, planificació i gestió, així com capacitat per a la interpretació dels resultats obtinguts, en el context de l'Enginyeria de Mines.

Coneixements a nivell d'especialització en enginyeria ambiental que han de permetre aplicar tècniques i metodologies de nivell avançat. L'objectiu és aprofundir en la capacitat per modelar, avaluar i gestionar l'impacte que l'obra civil i l'explotació de recursos minerals i energètics causa sobre el medi ambient. Un Aspecte important que s'ha de tenir en compte serà el desenvolupament sostenible en relació amb els recursos hídrics, residus, i llocs contaminats.

Enginyeria de l'aigua. Interaccions entre aigües subterrànies, l'obra civil i el medi ambient, dinàmica fluvial i sedimentària marina.

L’objectiu de l’assignatura és entendre el comportament i els mecanismes de transport de contaminants orgànics en fase líquida no aquosa que son poc solubles en aigua, amb aplicació a la seva modelació matemàtica, esquemes de remediació i anàlisi de riscs a la salud humana i ecosistemes.

Competències

Competències específiques

Competències genèriques de la matèria

Crèdits ECTS: hores totals de dedicació de l'estudiantat

Dedicació
Hores Percentatge
Aprenentatge dirigit Teoria 26,0 57,8%
Problemes 8,0 17,8%
Laboratori 5,0 11,1%
Activitats dirigides 5,0 13,3%
Aprenentatge autònom 80,0

Continguts

Introducció

Dedicació

2.0 h Teoria

Descripció

Fonts de contaminació i tipus de contaminants Estat de les aigües i els sòls a Catalunya i Europa Descripció de les problemàtiques 

Objectius

Entendre les diferents fonts i tipos de contaminació dels sòls i les aigües subterrànies Estat de les aigües i els sòls a Catalunya i Europa, models conceptuals d'emplaçaments contaminats 

Propietats i característiques dels contaminants

Dedicació

5.0 h Teoria

Descripció

Descripció dels paràmetres que controlen la capacitat d’infiltració com ara són la viscositat, la densitat i la mobilitat relativa. Descripció dels paràmetres que controlen la distribució de massa entre fases: solubilitat, pressió de vapor, coeficient de distribució i la constant de Henry Descripció dels paràmetres que controlen el moviment: saturació, contingut volumètric, tensió interficial, angle de contacte, pressió capil·lar, saturació residual, conductivitat hidràulica, permeabilitat relativa  

Objectius

Conèixer els paràmetres que controlen la capacitat d’infiltració com ara són la viscositat, la densitat i la mobilitat relativa. Conèixer els paràmetres que controlen la distribució de massa entre fases: solubilitat, pressió de vapor, coeficient de distribució i la constant de Henry Conèixer els paràmetres que controlen el moviment: saturació, contingut volumètric, tensió interficial, angle de contacte, pressió capil·lar, saturació residual, conductivitat hidràulica, permeabilitat relativa  

Flux multifase

Dedicació

4.0 h Teoria

Descripció

Base teòrica del flux multifase Descripció de mètodes per disenyar i avaluar l'explotació d'un reservori de petroli  

Objectius

Llei de Darcy generalitzada, límits de la llei de Darcy, permeabilitat relativa y corbes de retenció, conservació de masa en flux multifase, Continuitat de fases, flux de Buckingham, solucions analítiques de flux bifàsic (Buckley-Leverett, McWhorter and Sunada) Apendre els mètodes per disenyar i avaluar l'explotació d'un reservori de petroli  

Transport de contaminantes en el sòl i aigues subterrànies

Dedicació

5.0 h Teoria

Descripció

Descripció de la dissolució de líquids no aquosos com ara són els dissolvents clorats, la gasolina,... Descripció dels processos de transport en la zona saturada i presentació de les equacions bàsiques de transport Descripció dels processos de transport en la zona no saturada i les equacions bàsiques de transport de gasos i vapors 

Objectius

Apendre a avaluar el temps de dissolució i la tassa de dissolució d'un líquid no aquós Conèixer els processos de transport en la zona saturada Conèixer els processos de transport en la zona no saturada i les equacions bàsiques de transport de gasos i vapors 

Caracterització d'emplaçaments contaminats

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Caracterització d’aigües subterrànies Caracterització dels sòls Caracterització de Gasos Caracterització de NAPLs Descripció de com s'han d'interpretar els resultats d'anàlisi d'aigua, sòls i gasos en el subsòl 

Objectius

Apendre la caracterització d’aigües subterrànies, sòls, Gasos i NAPLs en emplaçaments contaminats Apendre a interpretar els resultats d'anàlisi d'aigua, sòls i gasos en el subsòl 

Valoració de la contaminació de l'aigua i el sòl

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Presentació del marc legislatiu de sòls i aigües contaminades per la protecció del medi ambient i de la salut humana Anàlsis de riscos per el medi ambient i la salut humana: Risc, toxicitat i dosis 

Objectius

Apendre el marc legislatiu de sòls i aigües contaminades per la protecció del medi ambient i de la salut humana Apendre a estimar el risc per el medi ambient i la salut humana associat a problemes de contaminació de sòls i aigües subterrànies 

Tècniques de descontaminació

Dedicació

4.0 h Teoria

Descripció

Descripció de les tènciques de descontaminació de les aigües subterrànies Descripció de les tècniques de descontaminació de sòls contaminats 

Objectius

Apendre les diferents tècniques de descontaminació de les aigües subterrànies. Disseny i valoració. Apendre les tècniques de descontaminació de sòls contaminats. Disseny, posada en marxa y valoració. 

Problemes

Dedicació

8.0 h Problemes

Descripció

Resolució d'exercicis pràctics a classe compaginats amb els temes corresponents al llarg de l'avaluació continuada. 

Objectius

Apendre a valorar, calcular, dissenyar i projectar. 

Models de sòls i aqüífers contaminats

Dedicació

3.0 h Laboratori

Descripció

Presentació de models per fer anàlisis de riscs en problemes de sòls i aqüífers contaminats 

Objectius

Apendre eines per valorar el risc associat a un problema de contaminació 

Activitats dirigides

Dedicació

2.0 h Laboratori

Activitats

Exercicis i Tallers

Dedicació

6.0 h Activitats dirigides

Descripció

Millora de la comprensió de l'assignatura a través d'exercicis i tallers

Mètode de qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada i de les corresponents de laboratori i/o aula informàtica. L'avaluació continuada consisteix a fer diferents activitats, tan individuals com de grup, de caràcter additiu i formatiu, realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta). La qualificació d'ensenyaments al laboratori és la mitjana de les activitats d'aquest tipus, i s'obté de les pràctiques i exercisis a realitzar (PR), un treball dirigit (TD) i un examen (EX). La nota final s'estima com: 0.3*PR+0.4*TD+0.3*EX

Normes de realització de proves

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació zero.

Metodologia docent

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials a l'aula. Es dediquen a classes teòriques de 2 hores a la setmana en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta exemples i realitza exercicis. Es dediquen 0.8 hores a la setmana a la resolució de problemes amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen exercicis pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics. La resta d'hores setmanals es dedica a pràctiques de laboratori. S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat mitjançant el campus virtual ATENEA: continguts, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

Horari d'atenció

A convenir amb el professorat, despatx D2-004.

Bibliografia bàsica

Bibliografia complementària