Guia docent per al curs 2017/2018

Estabilitat de Talussos (250521)

Informació general

Centre docent:
ETSECCPB
Departaments:
751 - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental  
Crèdits:
5,0 ECTS
Titulacions:
1141 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL TERRENY (2015), 873 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA GEOLÒGICA I DE MINES (2013), 1189 - MOBILITAT INCOMING (0)  
Curs:
2017 - 2018
Idioma en què s'imparteix:
Castellano

Professors de l'assignatura


Professors:
JORDI COROMINAS DULCET, JOSE ANTONIO GILI RIPOLL, JOSE MOYA SANCHEZ, ROGER RUIZ CARULLA

Objectius genèrics

Coneixement adequat de modelització, avaluació i gestió de recursos geològics, incloses les aigües subterrànies, minerals i termals. Capacitat per a la realització d'estudis de gestió del territori i espais subterranis, incloent la construcció de túnels i altres infraestructures subterrànies. Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la seva implementació en un programa d'ordinador. En particular, capacitat per a formular, programar i aplicar models analítics i numèrics avançats de càlcul, projecte, planificació i gestió, així com capacitat per a la interpretació dels resultats obtinguts, en el context de l'Enginyeria de Mines.

Coneixements a nivell d'especialització en enginyeria del terreny que han de permetre aplicar tècniques i metodologies de nivell avançat. L'objectiu és aprofundir en la capacitat per projectar i construir qualsevol estructura geotècnica com podria ser el disseny estable de talussos i túnels, així com intensificar coneixements del terreny relacionats amb l'enginyeria de les infraestructures i l'enginyeria sísmica.

Geomecànica i enginyeria del terreny, projecte i construcció geotècniques, estabilitat de talussos, enginyeria del terreny en relació a les infraestructures, enginyeria sísmica.

Capacitat per identificar els indicis d'inestabilitat de talussos i vessants naturals així com el tipus de mecanisme trencada. Coneixement dels procediments i assaigs per avaluar la resistència dels sòls i roques. Capacitat per caracteritzar la propagació de despreniments i esllavissades Capacitat per analitzar l'estabilitat de un desmunt o vessant natural Coneixement de les tècniques d'instrumentació i d'auscultació d'esllavissades així com de les mesures d'estabilització, contenció i protecció. Capacitats de realitzar l'avaluació quantitativa del risc

Competències

Competències específiques

Competències genèriques de la matèria

Crèdits ECTS: hores totals de dedicació de l'estudiantat

Dedicació
Hores Percentatge
Aprenentatge dirigit Teoria 24,0 53,3%
Problemes 8,0 17,8%
Laboratori 7,0 15,6%
Activitats dirigides 5,0 13,3%
Aprenentatge autònom 80,0

Continguts

Classificació i caracterització de les esllavissades

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Classificació dels mecanismes d'inestabilitat dels talussos i vessants. Parts d'una esllavissada. Litologies susceptibles 

Identificació de vessants i talussos inestables

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Criteris i indicadors d'inestabilitat dels vessants inestables. Tècniques de reconeixement Criteris per definir les condicions de contorn 

Propietats resistents

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Comportament resistent dels sòls: resistència a curt i llarg termini. Resistència residual. Ruptura progressiva. Mesura de paràmetres resistents: assaigs de laboratori i in situ. 

Anàlisi d'estabilitat

Dedicació

4.0 h Teoria + 5.0 h Problemes

Descripció

Anàlisi d'equilibri límit. Casos senzills: sorres i argiles a curt i llarg termini. Talús infinit. Mètodes generals. Tutoria mètodes d'equilibri límit Tutoria de projecció estereogràfica i analisis cinemàtiques Vulnerabilitat i exposició. Anàlisi de conseqüències. Avaluació quantitativa del risc Problemes d'avaluació quantitativa del risc 

Dinàmica de moviments

Dedicació

2.0 h Teoria

Descripció

Mecanismes de propagació i de pèrdua de resistència. Colades de terres i corrents d'arrossegalls 

Anàlisis de propagació

Dedicació

3.0 h Problemes

Descripció

Tutoría de análisis de estabilidad y de caída de bloques 

Instrumentació i auscultació

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Tècniques topogràfiques i geodèsiques de superficie. Tècniques geotècniques. Sensors remots 

Tècniques de contenció i correcció

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Estabilització i reforç de desmunts i vessants. Estructures de protecció. 

Pràctiques

Dedicació

4.0 h Laboratori

Descripció

Sortida tècnica per observar diversos mecanismes d'inestabilitat: despreniments rocosos (Montserrat), lliscaments (Vallcebre), així com tècniques d'auscultació i de protecció i estabilització 

Anàlisi de la perillositat i risc

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Susceptibilitat i perillositat. Avaluació de la magnitud. Probabilitat d'ocurrència. Relacions magnitud-freqüència. 

Avaluació

Dedicació

3.0 h Laboratori

Activitats

Tutoria de treballs

Dedicació

6.0 h Activitats dirigides

Descripció

Seguiment de treballs de curs

Mètode de qualificació

S'avalua l'exposició oral i la memòria relativa a un treball pràctic en el que s'analitza l'estabilitat d'un desmunt, l'anàlisi de propagació de despreniments i esllavissades, o l'avaluació del risc associat a l'estabilitat de vessants naturals.

Normes de realització de proves

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació zero.

Metodologia docent

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials a l'aula. Es dediquen a classes teòriques el 55% del temps, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta exemples i realitza exercicis. Es dedica un 30%, pràctiques dirigides, a la resolució de problemes i sortides pràctiques sobre el terreny amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen exercicis pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics. També hi ha previstes activitats dirigides de tutoria, supervisió i avaluació dels treballs de curs S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat mitjançant el campus virtual ATENEA: continguts, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

Bibliografia bàsica