Guia docent per al curs 2016/2017

Avaluació i Reducció del Risc Sísmic (250476)

Informació general

Centre docent:
ETSECCPB
Departaments:
751 - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental  
Crèdits:
5,0 ECTS
Titulacions:
1161 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (2012), 872 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (2012), 1141 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL TERRENY (2015), 1189 - MOBILITAT INCOMING (0)  
Curs:
2016 - 2017
Idioma en què s'imparteix:
Castellano

Professors de l'assignatura


Professors:
HORIA ALEJANDRO BARBAT BARBAT, MARTHA LILIANA CARREÑO TIBADUIZA

Objectius genèrics

Assignatura d'especialitat en la que s'intensifiquen coneixements en competències específiques.

Coneixements a nivell d'especialització que han de permetre desenvolupar i aplicar tècniques i metodologies d'avançat nivell.

Continguts d'especialització de nivell de màster relacionats amb la recerca o la innovació en el camp de l'enginyeria.

Introducció a l'anàlisi dinàmica d'estructures. Conceptes de càlcul sísmic d'estructures. Projecte sismorresistent d'estructures: les normes que regeixen el seu disseny. Concepte de risc sísmic i la seva avaluació. Mecanismes de reducció del risc sísmic en àrees urbanes.

Competències

Competències específiques

Competències genèriques de la matèria

Crèdits ECTS: hores totals de dedicació de l'estudiantat

Dedicació
Hores Percentatge
Aprenentatge dirigit Teoria 18,0 40,0%
Problemes 9,0 20,0%
Laboratori 12,0 26,7%
Activitats dirigides 5,0 13,3%
Aprenentatge autònom 80,0

Continguts

Introducció a l'assignatura. Accions sísmiques i el seu efecte sobre les estructures. El risc sísmic

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Introducció a l'assignatura. Accions sísmiques i el seu efecte sobre les estructures. El risc sísmic. 

Sistemes d'un grau de llibertat

Dedicació

6.0 h Teoria + 3.0 h Problemes

Descripció

• Sistemes no esmorteïts • Sistemes amb esmorteïment proporcional • Sistemes sotmesos a vibracions harmòniques Vibracions degudes a accions qualssevol. Espectres de resposta. Problemes de sistemes amb una grau de llibertat 

Sistemes amb n graus de llibertat

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Sistemes no amortiguados. Sistemas amb esmorteïment proporcional 

Càlcul sísmic d'edificis. Norma de disseny sismoresistent

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Càlcul sísmic d'edificis. Norma de disseny sismoresistent 

Principis de disseny conceptual: configuració estructural. Detalls de disseny sismoresistent

Dedicació

3.0 h Problemes

Descripció

Principis de disseny conceptual: configuració estructural. Detalls de disseny sismoresistent 

Vulnerabilitat i risc sísmic de zones urbanes

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Vulnerabilitat i risc sísmic de zones urbanes 

Avaluació probabilista del risc sísmic. Gestió del risc sismic.

Dedicació

3.0 h Problemes

Descripció

Evaluación probabilista del riesgo sísmico. Mecanismos de reducción del riesgo sísmico. 

Presentacions orals dels alumnes d'un tema del curs

Dedicació

12.0 h Laboratori

Activitats

Resolució de problemes proposats

Dedicació

6.0 h Activitats dirigides

Mètode de qualificació

Presentación oral: Cada alumno hará una presentación oral en la que trate un tema relacionado con la temática de la asignatura. (30%) Trabajo final: Consiste en realizar el análisis sísmico de una estructura a elegir por el estudiante aplicando una norma de diseño de su elección. (40%) Evaluaciones: Los alumnos realizarán en clase ejercicios prácticos puntuables sobre los temas explicados. (30%)

Normes de realització de proves

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació zero.

Metodologia docent

L'assignatura consta de 1,8 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 0,8 hores setmanals amb la meitat de l'estudiantat (grup mitjà). Es dediquen a classes teòriques 1,8 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta exemples i realitza exercicis. Es dediquen 0,8 hores (grup mitjà), a la resolució de problemes amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen exercicis pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics. La resta d'hores setmanals es dedica a pràctiques de laboratori. S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat mitjançant el campus virtual ATENEA: continguts, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

Horari d'atenció

Dimecres de 11 a 13

Bibliografia bàsica