Guia docent per al curs 2017/2018

Avaluació i Reducció del Risc Sísmic (250476)

Informació general

Centre docent:
ETSECCPB
Departaments:
751 - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental  
Crèdits:
5,0 ECTS
Titulacions:
1161 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (2012), 872 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (2012), 1141 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL TERRENY (2015), 1189 - MOBILITAT INCOMING (0)  
Curs:
2017 - 2018
Idioma en què s'imparteix:
Castellano

Professors de l'assignatura


Professors:
HORIA ALEJANDRO BARBAT BARBAT, MARTHA LILIANA CARREÑO TIBADUIZA

Objectius genèrics

Assignatura d'especialitat en la que s'intensifiquen coneixements en competències específiques.

Coneixements a nivell d'especialització que han de permetre desenvolupar i aplicar tècniques i metodologies d'avançat nivell.

Continguts d'especialització de nivell de màster relacionats amb la recerca o la innovació en el camp de l'enginyeria.

Introducció a l'anàlisi dinàmica d'estructures. Conceptes de càlcul sísmic d'estructures. Projecte sismorresistent d'estructures: les normes que regeixen el seu disseny. Concepte de risc sísmic i la seva avaluació. Mecanismes de reducció del risc sísmic en àrees urbanes.

Competències

Competències específiques

Competències genèriques de la matèria

Crèdits ECTS: hores totals de dedicació de l'estudiantat

Dedicació
Hores Percentatge
Aprenentatge dirigit Teoria 24,0 53,3%
Problemes 6,0 13,3%
Laboratori 6,0 13,3%
Activitats dirigides 5,0 6,7%
Aprenentatge autònom 80,0

Continguts

Introducció a l'assignatura. Accions sísmiques i el seu efecte sobre les estructures. El risc sísmic

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Introducció a l'assignatura. Introducció al risc sísmic, danys per terratrèmols 

Enginyeria sismològica

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Enginyeria sismològica. Tectònica i origen dels terratrèmols. Tipus de falles, mesures d'intensitat de moviment fort. 

Conceptes bàsics de dinàmica estructural

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Repàs de conceptes bàsics de dinàmica estructural. Oscil·ladors d'un i diversos graus de llibertat. Espectres de resposta. 

Avaluació de l'amenaça sísmica

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Avaluació probabilista i determinista de la perillositat sísmica. 

Avaluació probabilista de l'amenaça sismica

Dedicació

3.0 h Problemes

Descripció

Exemple pràctic d'avaluació probabilista de l'amenaça sísmica (CRISIS2015). 

Disseny sisme resistent

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Normes de disseny sisme resistent. Principis de disseny conceptual, configuració estructural, detalls de disseny sisme resistent 

Vulnerabilitat i el risc sísmic

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Avaluació de la vulnerabilitat i el risc sísmic en zones urbanes (MIV, MEC). Avaluació holística del risc. 

Avaluació probabilista del risc sísmic.

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Avaluació probabilista del risc sísmic. 

Pràctica d'avaluació probabilista del risc sísmic

Dedicació

3.0 h Problemes

Descripció

Exemple pràctic d'avaluació probabilista del risc sísmic (CAPRA Team RC +). 

Gestió del risc de desastre

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Avaluació ex-post. Indicadors de gestió del risc de desastre. 

Presentacions orals dels alumnes d'un tema del curs

Dedicació

6.0 h Laboratori

Activitats

Resolució de problemes proposats

Dedicació

3.0 h Activitats dirigides

Descripció

Resolució de problemes avaluables sobre els temes vistos a classe

Mètode de qualificació

Presentación oral: Cada alumno hará una presentación oral en la que trate un tema relacionado con la temática de la asignatura. (30%) Trabajo final: Consiste en realizar el análisis sísmico de una estructura a elegir por el estudiante aplicando una norma de diseño de su elección. (40%) Evaluaciones: Los alumnos realizarán en clase ejercicios prácticos puntuables sobre los temas explicados. (30%)

Normes de realització de proves

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació zero.

Metodologia docent

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials a l'aula. Es dediquen a classes teòriques, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta exemples i realitza exercicis. S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat mitjançant el campus virtual ATENEA: continguts, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

Horari d'atenció

Dimecres de 11 a 13

Bibliografia bàsica