Guia docent per al curs 2017/2018

Ponts (250471)

Informació general

Centre docent:
ETSECCPB
Departaments:
751 - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental  
Crèdits:
5,0 ECTS
Titulacions:
1161 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (2012), 872 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (2012), 1141 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL TERRENY (2015), 1140 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA ESTRUCTURAL I DE LA CONSTRUCCIÓ (2015), 1189 - MOBILITAT INCOMING (0)  
Curs:
2017 - 2018
Idioma en què s'imparteix:
Castellano

Professors de l'assignatura


Professors:
ANGEL CARLOS APARICIO BENGOECHEA, JUAN RAMON CASAS RIUS, GONZALO RAMOS SCHNEIDER

Objectius genèrics

Assignatura d'especialitat en la que s'intensifiquen coneixements en competències específiques.

Coneixements a nivell d'especialització que han de permetre desenvolupar i aplicar tècniques i metodologies d'avançat nivell.

Continguts d'especialització de nivell de màster relacionats amb la recerca o la innovació en el camp de l'enginyeria.

- Aprendre a projectar i construir ponts de llums petites i mitjanes mitjançant qualsevol procediment constructiu - Iniciar-se en el projecte i construcció de ponts de gran llum

Competències

Competències específiques

Competències genèriques de la matèria

Crèdits ECTS: hores totals de dedicació de l'estudiantat

Dedicació
Hores Percentatge
Aprenentatge dirigit Teoria 30,0 66,7%
Problemes 3,0 6,7%
Laboratori 6,0 13,3%
Activitats dirigides 5,0 13,3%
Aprenentatge autònom 80,0

Continguts

Temes Generals

Dedicació

10.0 h Teoria

Descripció

Presentació del curs. Llenguatge específic de l'enginyeria de ponts. Aproximació històrica Accions sobre els ponts. Equipament de la superestru Comportament estructural de Ponts Biga, Ponts Pòrtic i Ponts Arc Comportament estructural de Ponts de Tirants 

Comportamente estructural i criteris de disseny de les seccions tranversals

Dedicació

7.0 h Teoria

Descripció

Projecte de Ponts de Bigues prefabricades Projecte de taulers Llosa Projecte de taulers de secció en calaix 

Aparells de recolçament per a ponts. Piles i Estreps

Dedicació

5.0 h Teoria

Descripció

Projecte de Piles i Estreps Aparells de recolçament per a ponts 

Analisis estructural de taulers per el metodo del engraellat pla

Dedicació

3.0 h Problemes

Descripció

Anàlisi estructural mitjançant engraellat pla de taulers de ponts de bigues, taulers llosa i en calaix 

Avaluacions

Dedicació

6.0 h Laboratori

Projecte i Construcció evolutiva de taulers de ponts

Dedicació

8.0 h Teoria

Descripció

Projecte i Construcció de ponts "in situ" i de bigues prefabricades Projecte i construcció de taulers de pont tram a tram Projecte i construcció de taulers de pont per empenta del tauler Projecte i Construcció de Ponts per Voladius Successius 

Activitats

Realització de l'avantprojecte d'un pont en un format de cinc Pràctiques, P1 a P5.

Dedicació

6.0 h Activitats dirigides

Descripció

P1.- Disseny del tauler del pont P2.- Anàlisi estructural del tauler davant sobrecàrregues mitjançant el mètode del engraellat P3.- Anàlisi de la flexió transversal local P4.- Disseny de piles i estreps P5. - Projecte dels aparells de suport Nota: Es definiran diversos casos i cada grup triarà un d'ells per a la realització del treball

Mètode de qualificació

- Es qualifica la realització d'un avantprojecte de pont segons un format de cinc pràctiques, P1 a P5, realitzades en grups de dos alumnes no Erasmus o de dos alumnes + 1 alumne Erasmus -Aquestes pràctiques s'han de lliurar en les dates assenyalades a ATENEA. (Avaluació continuada). El no lliurament a temps d'una pràctica es qualificarà amb el 50% de la nota obtinguda en el lliurament. - La nota obtinguda en cada lliurament (3 lliuraments) serà considerada com una nota d'avaluació continua - Aquestes tres avaluacions valen el següent: - Grups de dos alumnes no Erasmus: 30% de la nota final - Grups de dos alumnes + 1 alumne Erasmus: 40% de la nota final - L'última avaluació, realitzada a la setmana número 13 del curs, serà individual, de tres hores de durada i tindrà un valor del 70% ó del 60% de la nota final respectivament - Segons les directrius acadèmiques, només hi haurà avaluació extraordinària per a aquells alumnes que puguin donar suport, documentalment, la seva impossibilitat d'assistència, per causa justificada, a una o diverses avaluacions parcials. Només podrà recuperar l'avaluació que falti. Encara que en els curs de Máster no esta prevista a la normativa UPC la programació d'una re avaluació de les assignatures, la Càtedra realitzarà una re avaluació a tots els alumnes suspesos en las següents condicions: - Valorització de les Pràctiques: 0,00 punts - Nota màxima final: 5,00

Normes de realització de proves

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació zero.

Metodologia docent

L'assignatura consta de 1,8 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 0,8 hores setmanals amb la meitat de l'estudiantat (grup mitjà). Es dediquen a classes teòriques 1,8 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta exemples i realitza exercicis. Es dediquen 0,8 hores (grup mitjà), a la resolució de problemes amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen exercicis pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics. La resta d'hores setmanals es dedica a pràctiques de laboratori. S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat mitjançant el campus virtual ATENEA: continguts, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

Horari d'atenció

Les hores de tutories seran publicades al començament del curs

Bibliografia bàsica