Guia docent per al curs 2017/2018

Interaccions entre Aigües Subterrànies i Obres Civils (250422)

Informació general

Centre docent:
ETSECCPB
Departaments:
751 - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental  
Crèdits:
5,0 ECTS
Titulacions:
1161 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (2012), 872 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (2012), 1141 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL TERRENY (2015), 873 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA GEOLÒGICA I DE MINES (2013), 1189 - MOBILITAT INCOMING (0)  
Curs:
2017 - 2018
Idioma en què s'imparteix:
English

Professors de l'assignatura


Professor:
DANIEL FERNANDEZ GARCIA

Objectius genèrics

Assignatura d'especialitat en la que s'intensifiquen coneixements en competències específiques.

Coneixements a nivell d'especialització que han de permetre desenvolupar i aplicar tècniques i metodologies d'avançat nivell.

Continguts d'especialització de nivell de màster relacionats amb la recerca o la innovació en el camp de l'enginyeria.

Impacte de les obres sobre els aqüífers i impactes de les aigües subterrànies sobre les obres en els següents casos: Excavacions i esgotaments, excavacions i esgotament entre pantalles, túnels i obres subterrànies lineals. Aspectes ambientals de la qualitat de recursos hídrics, amb èmfasi en la contaminació d'aqüífers. Coneixements sobre modelació matemàtica: ús de models numèrics per avaluar l'impacte de les obres sobre els aqüífers.

Competències

Competències específiques

Competències genèriques de la matèria

Crèdits ECTS: hores totals de dedicació de l'estudiantat

Dedicació
Hores Percentatge
Aprenentatge dirigit Teoria 25,0 55,6%
Problemes 11,0 24,4%
Laboratori 3,0 6,7%
Activitats dirigides 5,0 13,3%
Aprenentatge autònom 80,0

Continguts

Hidrogeologia i medi ambient

Dedicació

19.0 h Teoria + 5.0 h Problemes

Descripció

Introducción de la asignatura Conceptes bàsics Llei de darcy, paràmetres hidràulics, equació del fluxe, xarxes de fluxe, solucions particulars, caracterització de paràmetres Problemes Resolució de l'equació de fluxe mitjançant mètodes numèrics. Aplicació a la hidrogeologia mitjançant el programa MODFLOW Resolució de models numèrics mitjançant exercisis pràctics Repàs de conceptes de química, Concentració, Reaccions químiques. Introducció a estudis hidroquímics. Análisis multivariant i mescla. Impactes sobre obres públiques Contingut d'un estudi hidrogeològic 

Objectius

Introducció de la materia Conceptes bàsics Coneixements d'hidràulica d'aqüífers Aplicació pràctica dels coneixements adquirits Apendre a modelar problemas hidrogeològics Apendre a resoldre models numèrics mitjançant exercisis pràctics Estudi de la qualitat de l'aigua Aprendre que és un estudi hidrogeològic 

Impacte de les obres sobre aqüífers

Dedicació

6.0 h Teoria + 6.0 h Problemes + 3.0 h Laboratori

Descripció

Teoria i aplicació de sistemes de drenatge en excavacions Problemes de drenatge d'excavacions Teoria sobre túnels i efecte barrera. Mesures correctores Aplicació de la teoria de túnels i efecte barrera 

Objectius

Apendre la teoria i aplicació de sistemes de drenatge en excavacions Aplicació de la teoria de drenatge d'excavacions Apendre la teoria sobre túnels i efecte barrera. Mesures correctores Aplicació de la teoria de túnels i efecte barrera mitjançant exercisis pràctics 

Activitats

Taller de modelació

Dedicació

6.0 h Activitats dirigides

Descripció

Taller de modelació amb MODFLOW. Aplicació al drenatge d'excavacions.

Mètode de qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada i de les corresponents de laboratori i/o aula informàtica. L'avaluació continuada consisteix en pràctiques avaluables (PR), un treball dirigit (TD) i proves d'avaluació (EX). Les proves d'avaluació consten d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació. La nota final s'estima com: 0.2*PR+0.4*EX+0.4*TD

Normes de realització de proves

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació zero.

Metodologia docent

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials a l'aula. Aquestes hores es dediquen a classes teòriques on el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta exemples i realitza exercicis amb una major interacció amb l'estudiantat. La resta d'hores setmanals es dedica a pràctiques de laboratori. S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat mitjançant el campus virtual ATENEA: continguts, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

Horari d'atenció

Despatx D2-004,a convenir amb el professor.

Bibliografia bàsica