Guia docent per al curs 2017/2018

Projecte i Construcció Geotècniques (250420)

Informació general

Centre docent:
ETSECCPB
Departaments:
751 - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental  
Crèdits:
5,0 ECTS
Titulacions:
1161 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (2012), 872 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (2012), 1141 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL TERRENY (2015), 873 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA GEOLÒGICA I DE MINES (2013), 1189 - MOBILITAT INCOMING (0)  
Curs:
2017 - 2018
Idioma en què s'imparteix:
Castellano

Professors de l'assignatura


Professors:
MARCOS ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, ANTONIO GENS SOLE, ANTONIO LLORET MORANCHO

Objectius genèrics

Assignatura d'especialitat en la que s'intensifiquen coneixements en competències específiques.

Coneixements a nivell d'especialització que han de permetre desenvolupar i aplicar tècniques i metodologies d'avançat nivell.

Continguts d'especialització de nivell de màster relacionats amb la recerca o la innovació en el camp de l'enginyeria.

Aquesta assignatura presenta dos objectius: aprendre a desenvolupar un projecte geotècnic complet (a partir d'un cas real) i conèixer les tècniques més importants de construcció geotècnica incloent: instrumentació, millora del terreny, Geosintètics i interacció sòl-estructura.

Competències

Competències específiques

Competències genèriques de la matèria

Crèdits ECTS: hores totals de dedicació de l'estudiantat

Dedicació
Hores Percentatge
Aprenentatge dirigit Teoria 21,0 46,7%
Problemes 12,0 26,7%
Laboratori 6,0 13,3%
Activitats dirigides 5,0 13,3%
Aprenentatge autònom 80,0

Continguts

Projecte geotècnic

Dedicació

3.0 h Teoria + 6.0 h Problemes

Descripció

Presentació assignatura. Introducció al projecte Geotècnic. Presentació del "cas de la fonamentació de l'EDAR del Baix Llobregat". 1: Anàlisi d'informació geològica prèvia. Anàlisi dels assajos "in situ". Anàlisi crítica dels resultats d'assaigs de laboratori. Activitats a classe per grups: Proposta de reconeixement del terreny. Proposta de model geològic. Proposta de campanya d'assaigs de laboratori. Obtenció de paràmetres a partir dels assaigs de laboratori. 2: Continuació de l'estudi del cas: Model inicial. Primera estimació del comportament (assentaments totals i evolució en el temps). Prova de precàrrega. Disseny de la prova. Anàlisi de resultats. Activitats per grups: Proposta de model de càlcul (paràmetres i estratigrafia). Càlcul dels assentaments primaris. Predicció de l'evolució de la deformació del sòl en funció de la profunditat. Predicció de l'efecte de la descàrrega parcial en l'evolució del assentament en el temps. 3: Continuació de l'estudi del cas: Perfils de tensions efectives i del grau de sobreconsolidació. Anàlisi del efecte del bombeig i de la precàrrega. Efecte de la precàrrega en la consolidació secundària. Proposta de model. Calibració del model. Prediccions de assentaments. Construcció de la depuradora. Conclusions. Activitats per grups: Obtenció del grau de sobreconsolidación abans i després de la precàrrega. Elaboració d'un Full de Càlcul EXCEL. Obtenció de paràmetres a partir de les mesures de deformació "in situ". 

Interacció sòl-estructura

Dedicació

3.0 h Teoria + 3.0 h Problemes

Descripció

Model de Winkler. Models elàstics. Solucions per a casos senzills d'interacció sòl-estructura. Mètodes numèrics aproximats. Determinació de paràmetres relacionats amb la deformabilitat. Activitats per grups: Realització d'un Full de Càlcul per a una biga infinita amb diverses càrregues utilitzant el model de Winkler. Obtenció del mòdul elàstic a partir dels resultats d'un assaig de placa de càrrega. Elements finits. Programes comercials. Breu descripció de l'ús del programa PLAXIS. Relacions entre el mòdul elàstic i el coeficient de balast. Activitats per grups: Utilització del programa PLAXIS per al càlcul dels assentaments d'una placa circular amb diferents models constitutius. Obtenció del coeficient de balast a partir dels resultats del programa per diverses mides de la placa. 

Evaluació

Dedicació

6.0 h Laboratori

Instrumentació

Dedicació

6.0 h Teoria

Descripció

Introducció. Objectius de la instrumentació. Sistemes de mesura: força i tensions, pressions d'aigua, desplaçaments i deformacions. Característiques i limitacions. Desenvolupament d'un projecte d'instrumentació geotècnica. Consells de bona pràctica. Casos tipics d'instrumentació. 

Millora del terreny

Dedicació

6.0 h Teoria

Descripció

Introducció. Precàrrega i drens prefabricats verticals. Vibrocompactació i compactació dinàmica. Columnes de grava. Deep mixing. Congelació. Injeccions en roques i sòls. Jet grouting. Injeccions de compensació. Avantatges i limitacions dels diferents mètodes. Exemples d'aplicació. 

Geosintètics

Dedicació

3.0 h Teoria

Descripció

Principals tipus de Geosintètics: naturalesa i procés de fabricació. Funcions principals dels Geosintètics i les aplicacions en les que aquestes funcions són més rellevants. Principis del projecte amb Geosintètics. Assajos de caracterització de Geosintètics més importants. 

Cas real

Dedicació

3.0 h Problemes

Descripció

Es desenvolupa de forma interactiva el disseny constructiu d'un cas geotècnic real. El cas integra de forma estructurada elements d'instrumentació, millora del terreny, geosintètics i interacció sòl-estructura. 

Activitats

Treball dirigit evaluable

Dedicació

6.0 h Activitats dirigides

Descripció

Desenvolupament d'un projecte geotècnic

Mètode de qualificació

S'efectuaran dos exàmens: un en una etapa intermèdia del curs (Nota: Nint) i un altre al final del curs (Nota: Nfin). Les proves d'avaluació consten d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensió, i d'alguns exercicis d'aplicació. La qualificació s'obté del màxim de: Nfin o (0.4 * Nint + 0,6 * Nfin).

Normes de realització de proves

A l'examen final entrarà tota la matèria del curs independentment de la nota obtinguda en l'examen intermedi.

Metodologia docent

L'assignatura consta de tres hores de classe setmanals (en la mitjana 1.5 de teoria i 1,5 de problemes en què s'aborden casos reals). Es realitzen dues avaluacions al llarg del curs, una a una etapa intermèdia i una altra al final. S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat mitjançant el campus virtual ATENEA: continguts, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

Horari d'atenció

A convenir

Bibliografia bàsica